Fage Facebook 

https://www.facebook.com/phutungotohanoi3s/

Tài khoàn Facebook

 https://www.facebook.com/phutungotohanoi365

Mọi người cùng tham gia giới thiệu, đánh giá, tổng hợp các garage để có một danh sách đầy đủ nhất

https://docs.google.com/document/d/1PX8fZRCrVAO63zosl-H_2bLW2bqc9VAd9cOHoHX76PU/edit?usp=sharing

Group Facebook

  1. Chợ phụ tùng ôTô Việt

  2. Chợ Phụ Tùng ÔTô  3300

  3. Chợ phụ tùng ÔtÔ   4200

  4. Phụ tùng & Phụ kiện nội thất ôtô  11920

  5. Chợ Phụ Tùng ÔTô Việt Nam  1000